ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی

ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی

 
پیرو بند 2 بخشنامه شماره 15107‏/98‏/5 مورخ 11‏/1‏/98 و بخشنامه شماره 951797‏/98‏/170 مورخ 20‏/7‏/98 موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 24243‏/60 مورخ 18‏/1‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت تا تاریخ 31‏/01‏/99 جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه طبق مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت اشاره شده و در صورت عدم تمدید تاریخ ذکر شده در نامه اخیر، مفاد بند 2 بخشنامه شماره 15107‏/98‏/5 مورخ 11‏/1‏/98 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی ملاک عمل خواهد بود
فایل ضمیمه