تآکید بر لزوم پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده

پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1640483‏/97‏/400 مورخ 28‏/12‏/97 و همچنین بخشنامه محرمانه شماره 24954‏/912‏/5‏/71‏/م مورخ 4‏/10‏/98، موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادراتی، مقتضی است موارد ذیل به صورت مستمر تحت پیگیری توأ مان گمرکات مبدأ و مرز خروج اظهارنامه های صادراتی قرار گیرد:
1‏-گمرکات مبدأ موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کلیه ردیف های صادراتی اعلام خروج نشده (ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 226067‏/102‏/6 مورخ 3‏/12‏/95 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته)مربوط به سنوات قبلی اقدام و از نتیجه، این دفتر رامطلع نمایند.(بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله اعلام وصول کلیه اظهارنامه های صادراتی سنوات قبل در آن گمرک می باشد.)
2‏- گمرکات مبدأ موظفند تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت کلیه اظهارنامه های صادراتی سال جاری(ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 226067‏/102‏/6 مورخ 3‏/12‏/95 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) اقدام نمایند.
2‏- لازم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی، پس از انجام تشریفات صادرات، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کالا در اسرع وقت نسبت به استعلام از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی، مراتب را جهت پیگیری به حوزه نظارت یا اداره کل گمرکات استان متبوع منعکس نمایند و درمرحله بعد درصورتیکه ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه لازم حاصل نگردید، مجدداً مراتب را با تصریح سوابق پیگیری های انجام شده از گمرک مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز به دفتر صادرات و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.
3‏-گمرکات مرزی پس از وصول کالاهای صادراتی در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی، لازم است پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف و تسریع در پاسخ به مکاتبات گمرکات مبداء صادراتی (در صورت استعلام ) اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند .