پیرو بخشنامه مورخ 14/12/98 در خصوص تمدید تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و پروانه های صدور موقت

پیرو بخشنامه مورخ 14/12/98 در خصوص تمدید تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و پروانه های صدور موقت

 
پیرو بخشنامه شماره 1615494‏/98‏/300 مورخ 14‏/12‏/98 موضوع موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت ماده 51 قانون امور گمرکی وبا عنایت به لزوم اجرای هرچه بهتر طرح فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند، موارد ذیل اعلام می گردد:
1‏-درخصوص پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) که با توجه به مهلت های مقرر در ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی امکان تمدید پروانه توسط گمرک وجود داشته باشد ومهلت پروانه ویا تضمین مأخوذه در فاصله زمانی 25‏/01‏/1399 تا 10‏/03‏/ 1399 سررسید گردیده یا میگردد به شرط آنکه تضمین وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، گمرکات ورود موقت کننده راساً نسبت به تمدید پروانه وتضمین ماخوذه تا تاریخ 31‏/03‏/1399 با رعایت سایر مقررات و تشریفات از جمله ماده 109 قانون امور گمرکی و رعایت سقف زمانی مندرج در ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی اقدام نمایند. بدیهی است در خصوص پروانه های ورود موقتی که درخواست تبدیل به قطعی شدن آنها قبلاً به ان گمرک ارایه شده صرفاً تضامین مربوطه تمدید خواهد شد.
2‏-با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در جلسه مورخ 26‏/01‏/1399 کارگروه ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، درخصوص پروانه های ورود موقت برای پردازش که اختیار تمدید آنها با کارگروه یاد شده می باشد (خصوصا اقلام کشاورزی موضوع بخشنامه203848‏/360 سال 1395این دفتر) و مهلت پروانه یا تضمین مأخوذه از 25‏/01‏/1399 تا 01‏/03‏/1399 سررسید گردیده یا میگردد، گمرکات ورود موقت کننده( به شرط آنکه مهلت یکساله پروانه های ورود موقت اقلام کشاورزی در مهلت اخیر الذکر سپری نگردد)و تضمین ماخوذه وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، نسبت به تمدید پروانه وتضامین مأخوذه تا تاریخ15‏/03‏/1399 با رعایت سایر مقررات وتشریفات ازجمله ماده 109 قانون امور گمرکی اقدام نمایند. ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای پروانه ورود موقت موضوع اقلام کشاورزی که مهلت یکساله آنها بعد از تاریخ 01‏/01‏/1399 به اتمام می رسد و تضامین مربوطه وصول نشده و یا پرونده به مراجع قضایی ارجاع نشده باشد صرفاًتضامین مربوطه تا تاریخ 15‏/03‏/1399 به جهت امکان پیگیری صاحب کالا جهت ارائه درخواست تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت قابل تمدید خواهد بود. همچنین در این خصوص پس از تمدید تضامین مأخوذه مراتب وفق بند 9‏-7 دستورالعمل 430858‏/97 مورخ 16‏/04‏/97 به صاحب کالا جهت پیگیری لازم وارائه درخواست تبدیل به قطعی اعلام گردد.
3‏-پس از انجام تشریفات تمدید مراتب وفق بند 11 دستورالعمل شماره 430858‏/97‏/169 مورخ 16‏/04‏/97 (ضمن استناد به این بخشنامه) به صورت پیام برروی اظهارنامه های ورود موقت مربوطه درج واطلاعات مربوطه نیز وفق بند 3‏-3 دستورالعمل مزبور به این دفتر اعلام گردد.
4‏- تأکید میگردد تسهیلات یاد شده صرفاً مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی ودستورالعمل شماره 430858‏/97 مورخ 16‏/04‏/97 بوده وشامل تضامین مأخوذه بابت سایر رویه های گمرکی نمی باشد .
5‏-با عنایت به مراتب فوق، لازم است گمرکات درخصوص موضوع در اسرع وقت اقدامات لازم معمول واز ارجاع صاحبان کالا یا درخواست های ایشان بابت تمدید پروانه، تمدید تضامین، درخواست کیل مصرف، بررسی اختلافات موجود در پرونده های ورود موقت وسایر امور مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش و سایر رویه های مورد نظر به این دفتر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 خودداری فرمایند.
6‏-در خصوص پروانه های صادرات موقت که مهلت آنها از تاریخ 15‏/2‏/99 منقضی میگردد نیز چنانچه تضامین اخذ شده به در آمد قطعی دولت منظور نشده و یا اعلام جرمی برای آن صورت نپذیرفته باشد، گمرکات اجرایی مربوطه رأساً با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله ماده 72 قانون امور گمرکی و اخذ جریمه متعلقه (در صورت شمول)، مهلت پروانه های موصوف را تا تاریخ 10‏/4‏/99 تمدید نمایند.
نظارت بر حسن انجام امر از سوی ناظرین محترم گمرکات ومدیران گمرکات اجرایی مورد انتظار می باشد.