مجوز صادرات گوشت مرغ متعلق به شرکت پشتیبانی دام کشور بدون پرداخت عوارض صادراتی

مجوز صادرات گوشت مرغ متعلق به شرکت پشتیبانی دام کشور بدون پرداخت عوارض صادراتی

 
پیرو بخشنامه شماره 727660‏/98‏/135 مورخ 3‏/6‏/98 موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره 30829‏/60 مورخ 30‏/1‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صادرات گوشت مرغ متعلق به شرکت ذخایر پشتیبانی امور دام کشور عیناً جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد