لغو عوارض صادرات پیاز

لغو عوارض صادرات پیاز

 
پیرو بخشنامه شماره 1624440‏/98‏/301 مورخ 7‏/12‏/98 موضوع تعیین عوارض جهت صادرات پیاز، به پیوست نامه شماره 31138‏/60 مورخ 30‏/1‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 30827‏/60 مورخ 30‏/1‏/99 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارتخانه مزبور در ارتباط با لغو عوارض صادرات پیاز از اول اردیبهشت ماه 1399 عیناً جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد