عوارض صادرات گوشت مرغ

عوارض صادرات گوشت مرغ

 
پیرو بخشنامه شماره 727660‏/98‏/135 مورخ 3‏/6‏/98 موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره 33131‏/60 مورخ 1‏/2‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به مصوبات هشتاد و هفتمین کارگروه تنظیم بازار به شماره 28658‏/60 مورخ 25‏/1‏/99 جهت اقدام از تاریخ 1‏/2‏/99 لغایت 1‏/3‏/99 وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری عیناً ارسال می گردد