معرفی کارشناسی جدید جهت برنج و آخال حبوبات

معرفی کارشناسی جدید جهت برنج و آخال حبوبات

 
پیرو بخشنامه شماره 1624510‏/98‏/302 مورخ 17‏/12‏/98 موضوع معرفی کارشناس جهت ثبت نظر در سامانه جامع امورگمرکی جهت تشخیص کاه و کلش حبوبات از سایر محصولات مشابه، به پیوست تصویر نامه شماره 460‏/504‏/99 مورخ 3‏/2‏/99 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار وزارت جهادکشاورزی جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد