ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

 
پیرو بخشنامه شماره 4593‏/99‏/1 مورخ 6‏/1‏/99 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 37000‏/60 مورخ7‏/2‏/99 دفترمحترم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 30535‏/60 مورخ 30‏/1‏/99 دفتر محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عیناً جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفاً طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد.