ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

 
پیرو بخشنامه شماره 99873‏/99‏/16 مورخ 08‏/02‏/99 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 46012‏/60 مورخ 16‏/02‏/99 دفترمحترم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 40887‏/60 مورخ 13‏/02‏/99 دفتر محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عیناً جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفاً طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد