رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک

رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک

 
پیرو بخشنامه های شماره 15107‏/98‏/5 مورخ 11‏/1‏/98 و 951797‏/98‏/170 مورخ 20‏/7‏/98 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره 55025‏/60 مورخ 28‏/2‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به مصوبات نود و دومین جلسه کار گروه تنظیم بازار عیناً جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد