از کارت های بازرگانی برای انجام امور مربوط به بازرگانی و کار استفاده می کنند و استفاده شخصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

سود حاصل از بازگشت مالی یا پاداش است که کارآفرینان به دنبال آن هستند وبرای منعکس کردن خطر کارهایی را انجام می دهند.