با در نظر گرفتن این مطلب که کالای وارداتی از طریق چه مرزی می خواهد وارد کشور شود مدارک آن تغییر می کند.

معنای لغوی بیجک : در ابتدا بهتر است با معنای کلمه بیجک اشنا شویم

معنای لغوی صادرات : صادرات در لغت به معنای ارسال یا انتقال کالا میباشد که این انتقال امکان دارد داخلی و یا خارج از کشور باشد

زمانیکه یک محصول ، کالا یا خدمات از یک کشور وارد منطقه ی گمرکی کشور دیگر می شود و در ازای ان بین فروشنده و خریدار ارز تبادی می شود واردات گفته می شود .